خانه کباب

رستوران سنتی مظفریه

دارای کباب های مشهور

اوزون کباب و دیس کباب

واقع در مجتمع سایمان می باشد