هاکی

 

ورزش هاکی می‌تواند در روی یخ و یا با اسکیت و یا با بدون کفش اسکیت چمنی یا سالنی یعنی با پا انجام گیرد. در این بازی دو دروازه وجود دارد و هر تیم شامل ۵ بازیکن است و با چوب و توپ مخصوص این بازی صورت می‌گیرد و مخصوصاً هاکی روی یخ و اسکیت از پرتحرک‌ترین بازی‌ها شناخته شده است چون پیرامون زمین بازی هاکی بسته است. اوت در این بازی مطرح نیست و این موضوع به نوبه خود نیز باعث افزایش تحرک بازی می‌شود.

زمیـن (in line hockey):

▪ سطح زمین بازی اسکیت هاکی باید محکم ، ضربه پذیر و یکدست باشد بهترین جنس زمین برای بازی اسکیت هاکی پارکت میباشد اما مواد اپوکسی– سیمان و آسفالت نیز برای زمین این بازی استفاده می شود.

▪ ابعاد زمین حداکثر ۵/۵۵×۵/۲۵ متر میباشد

▪ گوشه های زمین کمانی است از دایره ای به شعاع حداقل ۶ متر وحداکثر ۴۰/۷ متر .

▪ دیواره زمین (پد) محکم وضربه پذیر و به ارتفاع ۱۲۰/ ۲۰ سانتیمتر ، البته ارتفاع ایدآل آن ۱۰۵ سانتیمترمیباشد در ضمن۲۰سانتی متر پائین زمین بازی رنگ زرد زده می شود .

▪ پشت و اطراف دروازه ، برای حفظ ایمنی و جلوگیری از اصابت توپ با تماشـاچیان باید فنس کار گذاشته شود.

▪ تیر دروازه فلز سبکی به ارتفاع ۱۲۰سانتیمتر و طول ۱۸۰سانتیمتر وعمق حداقل ۱متر میباشد . توجه داشته باشید که تور دروازه باید به حدی آزاد باشد که توپ بعد از برخورد با تور به داخل زمین بازی برنگردد .

در ضمن رنگ تیر دروازه ترجیحاً قرمز باشد .

▪ درب ورود به داخل زمین باید بسمت خارج از زمین بازی باز شود ،که باز وبسته شدن آن در حین بازی مشکـلی در روند بازی ایجاد نکند .

تعداد بازیکنـان :

درهر تیم ۱۵ نفر بازیکن هستند که ۲نفر از آنها باید حتماً دروازبان باشند .تعداد بازیکنانی که در داخل زمین ،بازی می کنند ۴ نفر به اضافه یک نفر دروازبان کلا پنج نفرمیباشد . درضمن تعویض بطور آزاد انجام می پذیرد . در بازی اسکیت هاکی هر تیم دو کاپیتان دارد :کاپیتان اول که با حرف C وکاپیتان دوم که با حرف A برروی سینه سمت چپشان شناخته می شوند .

اگرحین بازی، اختلالی در روند مسابقه ایجاد شود وبازیکنان یک تیم اعتراضی بر این روند داشته باشند تنها کاپیتانهای اول و دوم به ترتیب اولویت حق صحبت یا هرگونه اعتراضی را به داور دارند .

زمـان بازی :

هر نیمه از بازی ۲۵ – ۱۵ دقیقه است که البته در بازی های لیگ معمولاً ۲۰دقیقه به طول می انجامد . در هر نیمه هر تیم یک Time out دارد که مدت آن یک دقیقه می باشد

مدت زمان استراحت بین دو نیمه ۲ دقیقه است .

در مسابقاتی مانند مسابقات لیگ که در نهایت باید یک تیم به عنوان برنده ی مسابقات تعیین گردد ، اگر نتیجه مسابقه بعد از ۴۰ دقیقه بازی مساوی بود ، ۲ دقیقه استراحت اعلام شده ، زمین بازی تیم ها تعویض میگردد ، وبازی به مدت ۵ دقیقه برای زدن گل طلایی ادامه می یابد .

اگر همچنان نتیجه مسابقه مساوی بود بازی به پنالتی کشیده شده و هر تیم ۴ پنالتی دارد تا برنده مسابقه مشخص گردد در غیر این صورت پنالتی ها تا جایی ادامه پیدا می کند که نتیجه و برنده مسابقه تعیین گردد .

اصولاً در مسابقات، تیم میهمان زننده اولین ضربه پنالتی می باشد ، البته در برخی از مسابقات نیز با پرتاب سکه آغازگر پنالتی ها را تعیین می کنند .

تیم برنده ۲ امتیاز ، مساوی ۱ امتیاز و بازنده ۰ امتیاز از هر مسابقه کسب می کند.