اگرسیو

ورزش اسکیت اینلاین اگرسیو یا چالشی یا استانت “Aggressive inline skating”

یکی از رشته‌های ورزش‌های سبک افراطی (extreme sports) می‌باشد، و انواع گوناگونی از رنده کردن ها “Grind” حرکات هوایی، لغزیدن ها یا سرخوردن ها “Slide” و دیگر مانورهای پیشرفته دارد. زیر سبک‌های این ورزش با توجه به محیطی که در آن انجام می‌شود،

به سبک‌های ورت (زمین عمودی) ونیم لوله “half-pipe or vert”، پارک”park”، و اسکیت خیابانی”street” تقسیم می‌شود.

اگرسیو در لغت به معنای خشن یا تهاجمی است. این ورزش در سکوهای U شکل و سکوهای پرش و لبه‌های پله و سکو و جدول‌های کنار خیابان و امثال آن انجام می‌شود و جنبه نمایشی دارد و اکثراً در برنامه‌های تلویزیونی دیده‌ایم رشته اگرسیو و اسکیت بورد پرآسیب‌ترین رشته اسکیت شناخته شده‌اند.