رولبال

بازی رول بال چیست

رول بال بازی است که بین دو تیم و بر روی اسکیت ها انجام میشود.

هر تیم دوازده بازیکن دارد که شش نفر در زمین و ۶ نفر در ذخیره ها قرار میگیرند.

هدف اصلی در این بازی به ثمر رساندن گل های بیشتر در یک زمان معین است.

از ویژگی های این بازی گرفت توپ با یک یا هر دو دست و پاس کاری بین بازیکنان و برخورد مداوم توپ به زمین است.

زمین بازی باید مسطح و سخت باشد ومیتوان آن را با اسکیت های مخصوص بر روی یخ نیز انجام داد.